को खोज मा हो, नयाँ मित्र, तर स्वीकार छैन शोर कम्पनीहरु र बारहरू

घाटा मा समझ छ

सबै साधारण, त्यसैले काम गर्ने समय छ ।

About